customercareآبید سیستم پیوسته کوشیده است با تلاش روزافزون در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار، حداکثر رضایت مندی مشتریان را فراهم آورد. حصول این مهم در گرو دو رویکرد اساسی است. ابتدا اینکه با تغییرات در شرایط کسب و کار، همواره جدیدترین امکانات را در کوتاه ترین زمان در اختیار مشتریان قرار داده و بستر کامل در جهت تعامل هرچه راحت تر و سریع تر با دولت الکترونیک را در اختیار آن ها گذاشته است. علاوه بر این، مضاف بر مشاوره کارشناسان خود، همواره توجه ویژه به نظرات مدیران و کارشناسان موجود در دایره مشتریان شرکت داشته، پیشنهادات آن ها را در نرم افزارها اعمال نموده و در اختیار سایر مشتریان قرار داده است.