در تمامی شرکت ها به خصوص شرکت های تولیدی آگاهی از سود و زیان شرکت امری حیاتی است. این آگاهی تنها در صورتی حاصل می گردد که واحد مالی شرکت بتواند علاوه بر شناسایی تمامی عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصول، تراز مالی هر یک از عوامل را محاسبه کرده و بر اساس قیمت تمام شده حاصله و میزان فروش و هزینه های شرکت، سود یا زیان شرکت را اعلام دارد. واضح است که هر صنعت به فراخور نوع عملیات تولید و فروش محصول، روش های خاصی در محاسبه قیمت تمام شده محصول دارد. آبیدسیستم با تکیه بر تجربه چند دهه فعالیت در صنعت آرد، تمامی عوامل موثر بر قیمت تمام شده آرد را شناسایی و محاسبه کرده و مجموعه آن را در قالب سیستم قیمت تمام شده آرد ارائه نموده که در ارتباط با کلیه سیستم های دیگر آبید بوده و اطلاعات مورد نیاز را از آن ها استخراج می کند.cost1

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار قیمت تمام شده آرد آبید سیستم

 • ثبت گندم های ورودی به خط تولید در مراحل مختلف به تفکیک داخلی و خارجی و محل های تولید گندم (در صورت لزوم) به صورت درصدی یا مقداری
 • ثبت محصولات تولید شده اعم از انواع آردها، سبوس‌ها و فضولات
 • امکان ثبت موجودی اول دوره گندم و سایر محصولات در هنگام استقرار سیستم
 • استخراج سرک رطوبی، به دو روش، براساس درصد رطوبت آرد تولیدی و یا درصد رطوبت گندم ورودی سر والس
 • امکان استخراج هزینه‌های کار و سربار از سیستم حسابداری یا به صورت دستی برای محاسبه قیمت تمام شده
 • امکان محاسبه نرخ میانگین خرید گندم با استفاده از سیستم آرد و گندم، فروش و یا به صورت دستی (بنا به تشخیص مدیریت)
 • امکان محاسبه نرخ میانگین سبوس از سیستم آرد و گندم، فروش و یا به صورت دستی (بنا به تشخیص مدیریت)
 • امکان محاسبه مقدار و نرخ افت‌های مفید و غیر مفید گندم از سیستم آرد و گندم، فروش و یا به صورت دستی (بنا به تشخیص مدیریت)
 • امکان محاسبه گندم مصرفی به دو روش فرمولی و ضریبی
 • گزارش محاسبه درصد میانگین افت مفید و غیر مفید بر اساس گندم ورودی به کارخانه یا خط تولید
 • امکان شرط گذاری روی انواع سفارش و تفکیک آن ها در کلیه محاسبات
 • گزارش نرخ میانگین خرید مواد اولیه در بازه‌های زمانی متفاوت
 • امکان صدور اسناد حسابداری قیمت تمام شده در صورت نیاز